Vergaderingen

 

Vergadering op 25 april 2022

Maar liefst 35 leden waren  op maandagavond 25 april voor onze vergadering naar het havenpaviljoen Wad Anderz op de terp gekomen.  Voor onze kleine vereniging was dat een ongekend grote opkomst. Er was na twee jaar communicatie via email als gevolg van de coronamaatregelen duidelijk behoefte aan een fysieke bijeenkomst, de eerste die mogelijk was sinds de druk bezochte viering van het 50-jarig bestaan in februari 2020.

De verslagen van de bestuursleden werden zonder veel discussie goedgekeurd. Alleen het voorstel van de webbeheerder om op onze site gedetailleerd enkele tochten te beschrijven die vanuit onze haven kunnen worden gemaakt kreeg geen bijval. Het is al druk genoeg op het wad en dat moeten wij niet verder stimuleren merkte een aanwezige op.

Het gewijzigde Huishoudelijk Reglement werd vastgesteld en is inmiddels op de pagina Reglementen geplaatst. De  vergadering stemde ook in met de voorgestelde procedure met betrekking tot de wachtlijst voor een ligplaats in onze verenigingshaven. De actuele wachtlijst treft u aan op de pagina Havenzaken.

Volgens rooster aftredend bestuurslid Jelle Vermaat werd herbenoemd als havencommissaris. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat afscheid werd genomen van penningmeester Coen Sneijder (meer dan 50 jaar in functie!) en secretaris Arij Boll. Voorzitter Jan Otte bedankte hen en voor alle bewezen diensten en overhandigde daarbij een kleine attentie.

Na de pauze deden Hans Veenendaal en Janet Carette  met veel foto’s verslag van hun zeiltocht met de Zeevalk (10m) naar Suriname via de Kaapverdische eilanden en terug via de Azoren. Een geweldig verhaal en boeiend verteld. Zie ook de pagina met reisverslagen.

Hans Veenendaal en Janet Carette

 

Verslag e-mail vergadering december 2021

Eerst in het voorjaar en daarna ook in het najaar van 2021 bleek het door de coronamaatregelen niet mogelijk om voor de jaarlijkse ledenvergadering bijeen te komen. Daarom zijn de verslagen van de bestuursleden en van de kascommissie over het verenigingsjaar 2020 begin december jl. per e-mail aan de leden toegezonden. Afgezien van een enkele positieve reactie heeft het bestuur over deze stukken  geen opmerkingen ontvangen. Dit betekent dat deze verslagen nu zijn goedgekeurd.

De nieuwe secretaris Tom de Neef

Er waren geen tegenkandidaten voor de kandidatuur van Tom de Neef als secretaris. Daarmee is hij als het ware bij acclamatie per 1 januari 2022 in die functie benoemd. Hopelijk kan de volgende ledenvergadering bij de aanvang van het nieuwe vaarseizoen weer op de gebruikelijke wijze “op de terp” worden gehouden. Dan kan ook op een gepaste manier afscheid worden genomen van Coen Sneijder en Arij Boll, die zich gedurende vele jaren als penningmeester respectievelijk secretaris voor onze vereniging hebben ingezet.

 

Jaarvergadering in 2020 per e-mail

De jaarlijkse ledenvergadering die gepland was op 2 april 2020 kon in verband met de corona-crisis niet plaatsvinden. Aanvankelijk werd besloten om de vergadering indien mogelijk in het najaar te houden. Het sinds september 2020 weer sterk toegenomen aantal besmettingen en de in verband daarmee genomen maatregelen van de overheid maakten dit echter onmogelijk. In een Brief aan de leden stelde het bestuur daarom voor om de vergadering nu per e-mail te laten verlopen. Op deze wijze konden de financiële verantwoording van de penningmeester en de verslagen van de secretaris, de havencommissaris en de beheerder van de website aan de leden worden voorgelegd en behoudens enkele kleine wijzigingen worden goedgekeurd. Voorts werd besloten Els Claessens met ingang van 2021 te benoemen tot penningmeester als opvolger van Coen Sneijder, die deze functie sinds de oprichting gedurende 51 jaar had vervuld.

 

Verslag vergadering op 12 april 2019

Ongeveer 25 leden bezochten op vrijdag 12 april in de Marina de 49e Jaarvergadering van onze Watersportvereniging. De voorzitter kondigde aan dat het komende vijftigjarig bestaan zeker niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Een Jubileumcommissie bestaande uit een drietal  leden zal voorbereidingen gaan treffen voor de viering ervan.

Met het oog op de daglengte wil het bestuur het Rondje om het Eiland dit jaar graag in de maand juni houden. Rekening houdend met het getij komen dan zaterdag 1 of 15 juni in aanmerking. Alles hangt natuurlijk af van de actuele weersituatie, dus de definitieve beslissing kan pas kort voor de tocht worden genomen. Ook passanten in de haven en leden van de WSV Lauwerszee zullen welkom zijn als deelnemer aan de tocht.

Een belangrijk agendapunt van deze vergadering was de goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement. Discussiepunten waren de maximaal toegestane bootlengte van 11 meter en de relatie tussen het reglement en de statuten. De  definitieve tekst van het H.R. is op de pagina Reglementen van onze website gepubliceerd.

Voorts keurde de vergadering de  jaarrekening van de penningmeester goed en werd Reinier Heijting gekozen als bestuurslid in de vacature door het vertrek van Dennis Dusaar. Tot besluit deelde de havencommissaris de havenindeling 2019 uit. Alle booteigenaren konden dit keer van een ligplaats worden voorzien.

Na de pauze voerde Henk Huizinga ons terug naar 1 november 2006 toen in Noord Nederland de zwaarste storm woedde sinds 1990, In Delfzijl werd de hoogste waterstand ooit gemeten bereikt. Wie nog een boot in de jachthaven had liggen kon die terugvinden op de dijk bij Lauwersoog of elders. In die nacht was Henk actief op de reddingsboot Koning Willem I en daar ging zijn verhaal over. Om 01.00 uur kwam het alarm van de Kustwacht Schiermonnikoog betreffende de 2-mast klipper  Risico die door een krabbend anker in de Zuid Oost Lauwers ter hoogte van Noordpolderzijl richting de dijk verdaagde. Wat volgde was een bloedstollende reeks gebeurtenissen, waarbij op de Risico (17 opvarenden!) veel misging: een ankerketting moest worden doorgeslepen, een mast ging overboord, het roer sneuvelde en de motor begaf het. Door de windrichting en de zeegang was het onmogelijk om de stuur- en motor-loze sleep bij Lauwersoog naar binnen te varen. Het lukte tenslotte de Risico af te meren aan de veerdam van Schiermonnikoog. Uniek is dat van deze reddingsactie  filmmateriaal beschikbaar is, dat na afloop van het boeiende verhaal werd vertoond.

Al met al was het een zeer geslaagde jaarvergadering. En nu op naar de 50e editie!

Henk Huizinga in gesprek na afloop van zijn lezing