Vergaderingen

Algemene Leden Vergadering  24 april 2023

Circa 25 leden waren dit jaar naar WadAnderz getogen voor de ALV. De vergadering was geanimeerd en de sfeer gezellig. De vereniging zorgde voor (veel) bitterballen en consumpties. 

Ingrid Hellinga en Astrid van Bon hebben zich aangemeld als nieuw lid. Helaas zijn er ook 2 leden van de vereniging overleden. Ger Mulder en Ernst Borstlap, die jaren geleden vele jaren enthousiast lid is geweest. De laatste is afgelopen jaar oveleden. Hij werd met een minuut stilte herdacht.

Afgelopen winter zijn de vingersteigers uitgenomen en opgeslagen in het veld van Piet Visser. Op 4 april zijn ze met vereende krachten teruggeplaatst, zonder schades. Het opknappen van de weststeiger (waaraan vorig seizoen is begonnen) is dit jaar blijven liggen door het slechte weer in voor- en naseizoen.

Voor het eerst is de geschiedenis van de vereniging heeft een wethouder (Ilja Zonneveld) ons uitgenodigd voor overleg. Dat hebben we aangepakt om te pleiten voor meer ligplaatsen voor de vereniging. Een werkgroepje heeft de mogelijkheden onderzocht en het resultaat is dat uitbreiding (ten koste van de passantenhaven) er niet in zit.

Op het ogenblik zijn alle boxen toegewezen en er is een wachtlijst. Groot onderhoud (door de gemeente) aan de haven was gepland voor dit voorjaar maar is inmiddels uitgesteld tot september/oktober. Hoe dat uitpakt voor het gebruik van ons havendeel is nog onbekend. Er wordt nog overwogen om het onderhoud aan de noord- en zuidwand uit te stellen tot voorjaar 2024.

Financieel (door de penningmeester) Iedereen heeft netjes betaald. De kosten zijn iets omhoog t.o.v. vorig jaar (inflatie). De contributie en het liggeld zijn al jaren ongewijzigd maar door mutaties in de haven (boten worden gemiddeld iets groter) en in het ledenbestand nemen de inkomsten ook iets toe. Het resultaat voor het jaar is dat we een paar duizend euro overhouden. We zijn zuinig op het geld dat we in kas hebben want dat geld hebben we nodig als steigers/drijvers moeten worden vervangen.

Het verslag van de kascommissie werd voorgelezen. Hun bevindingen waren positief.  Aan het bestuur werd décharge verleend voor het gevoerde beleid.

Huishoudelijk Reglement aanpassingen (zonder hoofdelijke stemming) Art 2. (ingebracht ter vergadering bij de rondvraag). Het artikel spreekt over ‘buitenleden’. Dit is een relikwie van vóór de laatste statutenwijziging, toen werd overgegaan op leden en begunstigers. Besloten werd om de passage over buitenleden te schrappen. Art 7.2 Het bestuursvoorstel was om te schrappen dat een ligplaats na een seizoen niet gebruik vervalt. Besloten werd om de conditie te handhaven. Art 7.5 Het bestuursvoorstel was om te schrappen dat een aanvraag voor een ligplaats vooraan in de wachtrij komt als het lid een andere ligplaats opgeeft. Dit voorstel werd aangenomen. Art 7.6 Dit nieuwe artikel regelt dat voor tijdelijk gebruik van een ligplaats moet worden betaald (aan de vereniging). De vergadering stemt hiermee in. Maar de gemeente is er niet van overtuigd dat dit in harmonie is met de huurovereenkomst. De inwerkingtreding van dit artikel wacht daarom op overleg met de gemeente.

Er wordt besloten tot de volgende bestuurswijzigingen: Jelle Vermaat (havencommissaris) en Reinier Heijting (webmaster) worden hartelijk bedankt voor hun werk, dat vanaf nu wordt gedaan door de nieuwe bestuursleden, respectievelijk Nathalie Munning en Astrid van Bon.

Rondvraag:

We zijn lid van het Verbond Nederlandse Motorbootsport (VNM). Het is onduidelijk wat dat ons oplevert maar de kosten zijn beperkt. Het nut wordt misschien groter als we actiever meedoen. Om dat te stimuleren zullen de convocaties van het VNM in het vervolg op onze website worden gedeeld. Ted v/d Zee is vertegenwoordiger in het Platform recreatie waddengebied. Hij kon melden dat de Eemshaven inmiddels open is gesteld voor recreatievaart – maar voorzieningen ontbreken.

De organisatie van evenementen komt niet van de grond. Afgelopen jaar is er driemaal een uitnodiging uitgegaan voor een rondje om het eiland. Eén keer heeft dat geresulteerd in een flottielje van twee boten. De andere twee keer ging één enkele boot rond. Er werd in de vergadering geopperd dat een dag Engelsmanplaat meer deelnemers zal aantrekken dan een rondje eiland. En dat geldt wellicht ook voor een tocht naar Louwersmeer/Oostmahorn. Conclusie was dat je er werk van moet maken om mensen mee te krijgen. Het wachten is op iemand die gemotiveerd is om dat te doen.

Box #1 is een pijnpunt. Als daar een schip ligt van 7m (of, zoals nu, 6m50 met een opgetrokken kluiver) dan is het bij ongunstige wind erg lastig voor de boten in box #27-32 om in en uit te varen. De (nieuwe) havencommissaris zal overleggen of een andere havenindeling gunstiger uitpakt.

Na de vergadering was er een uitleg door Boudewijn Stal (schipper van de Koning Willem 1) over het schip en het werk van de KNRM. Hetgeen zeer werd gewaardeerd.

 

Vergadering op 25 april 2022

Maar liefst 35 leden waren  op maandagavond 25 april voor onze vergadering naar het havenpaviljoen Wad Anderz op de terp gekomen.  Voor onze kleine vereniging was dat een ongekend grote opkomst. Er was na twee jaar communicatie via email als gevolg van de coronamaatregelen duidelijk behoefte aan een fysieke bijeenkomst, de eerste die mogelijk was sinds de druk bezochte viering van het 50-jarig bestaan in februari 2020.

De verslagen van de bestuursleden werden zonder veel discussie goedgekeurd. Alleen het voorstel van de webbeheerder om op onze site gedetailleerd enkele tochten te beschrijven die vanuit onze haven kunnen worden gemaakt kreeg geen bijval. Het is al druk genoeg op het wad en dat moeten wij niet verder stimuleren merkte een aanwezige op.

Het gewijzigde Huishoudelijk Reglement werd vastgesteld en is inmiddels op de pagina Reglementen geplaatst. De  vergadering stemde ook in met de voorgestelde procedure met betrekking tot de wachtlijst voor een ligplaats in onze verenigingshaven. De actuele wachtlijst treft u aan op de pagina Havenzaken.

Volgens rooster aftredend bestuurslid Jelle Vermaat werd herbenoemd als havencommissaris. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat afscheid werd genomen van penningmeester Coen Sneijder (meer dan 50 jaar in functie!) en secretaris Arij Boll. Voorzitter Jan Otte bedankte hen en voor alle bewezen diensten en overhandigde daarbij een kleine attentie.

Na de pauze deden Hans Veenendaal en Janet Carette  met veel foto’s verslag van hun zeiltocht met de Zeevalk (10m) naar Suriname via de Kaapverdische eilanden en terug via de Azoren. Een geweldig verhaal en boeiend verteld. Zie ook de pagina met reisverslagen.

Hans Veenendaal en Janet Carette

Verslag e-mail vergadering december 2021

Eerst in het voorjaar en daarna ook in het najaar van 2021 bleek het door de coronamaatregelen niet mogelijk om voor de jaarlijkse ledenvergadering bijeen te komen. Daarom zijn de verslagen van de bestuursleden en van de kascommissie over het verenigingsjaar 2020 begin december jl. per e-mail aan de leden toegezonden. Afgezien van een enkele positieve reactie heeft het bestuur over deze stukken  geen opmerkingen ontvangen. Dit betekent dat deze verslagen nu zijn goedgekeurd.

De nieuwe secretaris Tom de Neef

Er waren geen tegenkandidaten voor de kandidatuur van Tom de Neef als secretaris. Daarmee is hij als het ware bij acclamatie per 1 januari 2022 in die functie benoemd. Hopelijk kan de volgende ledenvergadering bij de aanvang van het nieuwe vaarseizoen weer op de gebruikelijke wijze “op de terp” worden gehouden. Dan kan ook op een gepaste manier afscheid worden genomen van Coen Sneijder en Arij Boll, die zich gedurende vele jaren als penningmeester respectievelijk secretaris voor onze vereniging hebben ingezet.

 

Jaarvergadering in 2020 per e-mail

De jaarlijkse ledenvergadering die gepland was op 2 april 2020 kon in verband met de corona-crisis niet plaatsvinden. Aanvankelijk werd besloten om de vergadering indien mogelijk in het najaar te houden. Het sinds september 2020 weer sterk toegenomen aantal besmettingen en de in verband daarmee genomen maatregelen van de overheid maakten dit echter onmogelijk. In een Brief aan de leden stelde het bestuur daarom voor om de vergadering nu per e-mail te laten verlopen. Op deze wijze konden de financiële verantwoording van de penningmeester en de verslagen van de secretaris, de havencommissaris en de beheerder van de website aan de leden worden voorgelegd en behoudens enkele kleine wijzigingen worden goedgekeurd. Voorts werd besloten Els Claessens met ingang van 2021 te benoemen tot penningmeester als opvolger van Coen Sneijder, die deze functie sinds de oprichting gedurende 51 jaar had vervuld.

 

Verslag vergadering op 12 april 2019

Ongeveer 25 leden bezochten op vrijdag 12 april in de Marina de 49e Jaarvergadering van onze Watersportvereniging. De voorzitter kondigde aan dat het komende vijftigjarig bestaan zeker niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Een Jubileumcommissie bestaande uit een drietal  leden zal voorbereidingen gaan treffen voor de viering ervan.

Met het oog op de daglengte wil het bestuur het Rondje om het Eiland dit jaar graag in de maand juni houden. Rekening houdend met het getij komen dan zaterdag 1 of 15 juni in aanmerking. Alles hangt natuurlijk af van de actuele weersituatie, dus de definitieve beslissing kan pas kort voor de tocht worden genomen. Ook passanten in de haven en leden van de WSV Lauwerszee zullen welkom zijn als deelnemer aan de tocht.

Een belangrijk agendapunt van deze vergadering was de goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement. Discussiepunten waren de maximaal toegestane bootlengte van 11 meter en de relatie tussen het reglement en de statuten. De  definitieve tekst van het H.R. is op de pagina Reglementen van onze website gepubliceerd.

Voorts keurde de vergadering de  jaarrekening van de penningmeester goed en werd Reinier Heijting gekozen als bestuurslid in de vacature door het vertrek van Dennis Dusaar. Tot besluit deelde de havencommissaris de havenindeling 2019 uit. Alle booteigenaren konden dit keer van een ligplaats worden voorzien.

Na de pauze voerde Henk Huizinga ons terug naar 1 november 2006 toen in Noord Nederland de zwaarste storm woedde sinds 1990, In Delfzijl werd de hoogste waterstand ooit gemeten bereikt. Wie nog een boot in de jachthaven had liggen kon die terugvinden op de dijk bij Lauwersoog of elders. In die nacht was Henk actief op de reddingsboot Koning Willem I en daar ging zijn verhaal over. Om 01.00 uur kwam het alarm van de Kustwacht Schiermonnikoog betreffende de 2-mast klipper  Risico die door een krabbend anker in de Zuid Oost Lauwers ter hoogte van Noordpolderzijl richting de dijk verdaagde. Wat volgde was een bloedstollende reeks gebeurtenissen, waarbij op de Risico (17 opvarenden!) veel misging: een ankerketting moest worden doorgeslepen, een mast ging overboord, het roer sneuvelde en de motor begaf het. Door de windrichting en de zeegang was het onmogelijk om de stuur- en motor-loze sleep bij Lauwersoog naar binnen te varen. Het lukte tenslotte de Risico af te meren aan de veerdam van Schiermonnikoog. Uniek is dat van deze reddingsactie  filmmateriaal beschikbaar is, dat na afloop van het boeiende verhaal werd vertoond.

Al met al was het een zeer geslaagde jaarvergadering. En nu op naar de 50e editie!

Henk Huizinga in gesprek na afloop van zijn lezing