Nieuws

Haven gereed voor het nieuwe vaarseizoen

De haven op 5 april 2023

Door een groot aantal leden van de havenwerkgroep is onze haven direct na de voltooiing van de baggerwerkzaamheden gereed gemaakt voor het nieuwe vaarseizoen. Op een zeer koude ochtend van 4 april bevestigden zij alle vingersteigers, die door een kraan werden aangevoerd uit het winterverblijf in een weiland achter de dijk. De ligplaatsen zullen waarschijnlijk spoedig weer gevuld zijn.

 

Bestuur op bezoek bij wethouder Ilja Zonneveld

Wethouder Ilja Zonneveld nodigde het bestuur van de WSV  Lytje Pole uit voor een kennismakingsgesprek. Het overleg vond plaats op woensdag 9 november jl. in het gemeentehuis. Behalve de wethouder nam ook Gerard Buining, de ambtenaar belast met havenzaken, aan het gesprek deel. Onze penningmeester Els Claessens was helaas verhinderd aanwezig te zijn.

De uitnodiging kwam voor het bestuur op een bijzonder gunstig moment omdat enkele grote onderhoudswerken aan de haven binnenkort zullen worden uitgevoerd. Het zou mooi zijn als daarbij ook rekening kan worden gehouden met de bij onze vereniging levende wensen. Voorzitter Jan Otte vroeg in het bijzonder aandacht voor het tekort aan ligplaatsen in onze haven. Hij lichtte een voorstel toe om extra ligplaatsen voor boten van 7-9 meter te creëren aan de zuidzijde van steiger 5. Daarmee kan tevens worden tegemoet gekomen aan de regelmatig geuite klacht dat passanten met een kleine boot in het hoogseizoen geen garantie krijgen dat ze op Schiermonnikoog kunnen aanmeren. Afgesproken is dat een kleine werkgroep waarin gemeente, stichting De Oude Veerdam en onze watersportvereniging zijn vertegenwoordigd zich op korte termijn zal buigen over dit voorstel en andere technische kwesties.

 

Pagina Navigatie is vernieuwd

De pagina Navigatie is verrijkt met twee uitgebreide verhalen van Tom de Neef. In het eerste artikel schrijft hij uitvoerig over de vaarmogelijkheden – ook de niet betonde – rondom onze haven. In het tweede artikel getiteld “Navigeren rond het eiland” worden drie applicaties die bij het navigeren gebruikt kunnen worden met elkaar vergeleken. Als uitgangspunt kiest hij de situatie bij de Eilanderbalg. Zie verder de pagina Navigatie op deze site.

 

september 2022: 2x Ronde van Schiermonnikoog

De terugkeer van Tom en Piet

Sinds 2017 werd ernaar uitgekeken en nu is het dan eindelijk  weer gelukt: op één dag rond het eiland varen. Daarvoor is nodig dat het ‘s ochtends hoogwater is en dat er een niet te sterke wind uit een  zuidelijke richting waait. Aan die voorwaarden was op vrijdag 9 september voldaan. Helaas was de deelname aan de tocht deze keer wel heel beperkt: alleen Tom de Neef met Piet Andela als opstapper durfden het aan. Zij vertrokken rond 9 uur in oostelijke richting en kwamen net na zonsondergang om 20.15 uur terug in de haven. Ze vertelden dat Wad, Spruit  en Noordzee bij windkracht Z4 als een speer gingen. Alleen het invaren van het Westgat was moeilijk doordat ze daar tegen wind en ebstroom invoeren. Voor Tom was het de tweede tocht om het eiland; eerder dit seizoen voer hij samen met Kirsten Budenberg met de wijzers van de klok mee hetzelfde rondje. Zie zijn verslag op de pagina met reisverhalen. 

Op 23 september waren de omstandigheden opnieuw gunstig voor de Ronde van Schiermonnikoog. Dit keer voeren twee boten, van Tom de Neef met Christa van der Wal en van Dirk Visser met Kirsten Budenberg (zie film Beeld van de 2e tocht). Volgens Dirk was het goed zeilweer, al stond er een stevige golfslag op de Noordzee Ze kwamen bij het laatste restje daglicht terug in de haven. Tom en Christa arriveerden toen het volledig donker was. Net voor het binnenvaren van de ligplaats kregen ze nog een lijn in de schroef, maar het liep gelukkig goed af.

 

 

Zeevalk is weer thuis

 

Terugkeer in de thuishaven

Na een reis van ruim tweeënhalf jaar is de Zeevalk met onze leden Janet Carette en Hans Veenendaal teruggekeerd op Schiermonnikoog. Op zondag 24 oktober voeren zij  bij stralend weer en een matige zuidenwind onze haven binnen.

Grote belangstelling voor de aankomst

De belangstelling voor deze gebeurtenis was zo groot dat een van de aanwezigen opmerkte dat Sinterklaas er jaloers op kon zijn. 

Namens onze Watersportvereniging waren voorzitter Jan Otte en secretaris Arij Boll present met bloemen voor de beide wereldreizigers.

Een bloemenhulde namens Watersportvereniging Lytje Pole

Zie hierover ook onze pagina met reisverslagen. (okt. 2021)

 

Waarschuwing KNRM voor gebruik ‘autorouting’

De KNRM heeft kortgeleden een waarschuwing doen uitgaan over het gebruik van autorouting in navigatiesystemen, waaronder nieuwere versies van plottersystemen. Deze hebben een functie die alternatieve vaarroutes voorstelt, ook in de zeegaten tussen de Waddeneilanden. De alternatieven blijken de plaatselijke betonning geheel buiten beschouwing te laten. In de Zeeuwse wateren heeft dit onlangs geleid tot een incident. Na consultatie van enkele lokale schippers van de KNRM is de conclusie dat het gebruik van de voorgestelde vaarroutes in getijdewateren en zonder lokale kennis en ervaring zeer onwenselijk is.

 

Aanscherping van het lozingsverbod in voorbereiding

De organisatie VNM Motorbootsport, vroeg onze aandacht voor de aanscherping die in voorbereiding is van het verbod voor pleziervaartuigen om afvalwater te lozen op het oppervlaktewater. Volgens het ontwerpbesluit moet de buitenafsluiter van het toilet en de vuilwatertank in gesloten toestand verzegeld zijn. VNM heeft er bij de overheid op aangedrongen dat er voldoende plekken komen waar de vuilwatertank kan worden geleegd. Het bestuur deelt deze zienswijze, die belanghebbenden gedurende de inspraaktermijn kenbaar konden maken.

 

Geslaagde ‘Operatie Ritssluiting’ in de haven

Als voorbereiding op de jaarlijkse uitdieping van de haven zijn de steigers deze keer op een andere manier verplaatst naar de kop van de veerdam. Op voorstel van de havencommissaris Jelle Vermaat zijn de vingersteigers voor een groot deel blijven zitten. De westelijke en de zuidelijke steigers zijn als een ritssluiting in elkaar gevaren en samen naar de bestemming gesleept. De  operatie verliep geheel volgens de planning, zoals uit de volgende foto’s blijkt. (maart 2021)

Het ritsen van de steigers

Het wegslepen naar de kop van de veerdam

 

 

WSV Lytje Pole is lid geworden van 

 

Onze vereniging is onlangs lid geworden van VNM, het Verbond Nederlandse Motorbootsport. Deze organisatie van de verenigingen met motorbootvaarders richt zich op belangenbehartiging, bestuurlijke ondersteuning en informatie-voorziening voor de aangesloten participanten. Zie voor meer informatie de website van VNM, https://www.vnmmotorbootsport.nl/Daar kunt u ook de voor de watersport informatieve maandelijkse Nieuwsbrieven van de VNM inzien.

 

Els Claessens de nieuwe penningmeester

Els, op het voordek van haar nieuwe aanwinst “Piep”

Na de ledenraadpleging, die door de corona-crisis per e-mail moest  plaatsvinden, heeft Els Claessens met ingang van 2021 het penningmeesterschap overgenomen van Coen Sneijder. Laatstgenoemde heeft die functie gedurende 51(!) jaar bekleed. Hij blijft bestuurslid, in het bijzonder belast met de technische zaken in de haven.

 

Jörn van Boven (1927 – 2020)

In november overleed Jörn van Boven. Hij was een zeer ervaren wadzeiler en gedurende vele jaren lid van onze vereniging. Hij zal herinnerd worden als een creatieve en eigenzinnige eilander. 

 

Ledenvergadering 2020 via e-mail

Als gevolg van de corona pandemie werd de jaarvergadering van april 2020 uitgesteld tot het najaar. Nadien werd duidelijk dat de bijeenkomst toen nog steeds niet gehouden kan worden. Daarom zijn de jaarstukken van het jaar 2019  per e-mail aan de leden voorgelegd. Zie hierover ook de pagina Vergaderingen.

 

 

Druk bezochte jubileumbijeenkomst

 

Onze watersportvereniging bestaat 50 jaar. Als opening van het jubileumprogramma was er op 1 februari 2020, nog net voor het begin van de beperkingen door Corona, voor leden en oud-leden een druk bezochte feestelijke bijeenkomst in Hotel vd Werff, waar onze vlag boven het gebouw wapperde.  In de tot de laatste plaats bezette Teensmazaal werden o.a. oude foto’s en 2 door Dick Kool gemaakte films van het ‘Rondje Schiermonnikoog’ vertoond. Het was ook een gezellige reünie, waar oude bekenden elkaar weer ontmoetten en herinneringen ophaalden.

In zijn openingsspeech memoreerde voorzitter Jan Otte ook het bijzondere feit  dat onze penningmeester Coen Sneijder één van de vier oprichters van de vereniging is. Sinds de start beheert hij de financiën van de vereniging. Hij werd na 25 jaar erelid; inmiddels heeft hij die tijd verdubbeld.

 

De jubileumcommissie had een gevarieerd vervolgprogramma voorbereid dat over de seizoenen was verdeeld. Onderdelen van dit programma waren een zeilweekend voor de eilander jeugd, een excursie naar Rottumerplaat en als afsluiting een receptie in het havengebouw. Helaas konden deze activiteiten als gevolg van de corona pandemie geen doorgang vinden.